تعرفه

ساده: ثانیه ای 5 هزار تومان

متوسط: ثانیه ای 20 هزار تومان

حرفه ای: ثانیه ای 30 هزار تومان

نمونه کارها

شرایط

  • پرداخت 30 درصد کل مبلغ به صورت پیش پرداخت
  • تحویل فایل کامل پروژه پس از پرداخت نهایی خواهد بود. پس از اتمام کار، پیش نمایش پروژه برای مشتری ارسال می شود.
  • هزینه تغییرات برای هر ثانیه نصف مبلغ نوع پروژه است. (به عنوان مثال تغییرات در پروژه متوسط برای هر ثانیه، 10 هزارتومان خواهد بود)