پلن های طراحی سایت

برای دریافت کد تخفیف، با ما تماس بگیرید.

 • سایت شخصی – برنزی
 • فضای هاست: ۵۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir.
  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۲۰ – ۱۰
  ماژول فرم ساز: بله – ساده
  ماژول عضویت کاربر: خیر
  ماژول اسلایدر: خیر
  ماژول صفحه ساز: خیر
  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
  انجام امنیت سایت: خیر
  انجام سئو سایت: خیر
  پشتیبانی: ۳ ماه
 • 500 هزار تومان
 • سایت شخصی – نقره ای
 • فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir. یا com.
  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۳۰ – ۲۰
  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
  ماژول عضویت کاربر: خیر
  ماژول اسلایدر: بله
  ماژول صفحه ساز: بله
  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
  انجام امنیت سایت: بله – نیمه تخصصی
  انجام سئو سایت: بله – نیمه تخصصی
  پشتیبانی: ۶ ماه
 • 1.200.000 هزار تومان
 • سایت شخصی – طلایی
 • فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir. یا com. یا هر دو
  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۵۰ – ۳۰
  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
  ماژول عضویت کاربر: خیر
  ماژول اسلایدر: بله
  ماژول صفحه ساز: بله
  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
  انجام امنیت سایت: بله – تخصصی
  انجام سئو سایت: بله – تخصصی
  پشتیبانی: ۱۲ ماه
 • 1.500.000 هزارتومان
 • سایت شرکتی – برنزی
 • فضای هاست: ۵۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir.
  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۲۰ – ۱۰
  ماژول فرم ساز: بله – ساده
  ماژول عضویت کاربر: خیر
  ماژول اسلایدر: خیر
  ماژول صفحه ساز: خیر
  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
  انجام امنیت سایت: خیر
  انجام سئو سایت: خیر
  پشتیبانی: ۳ ماه
 • 500 هزار تومان
 • سایت شرکتی – نقره ای
 • فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir. یا com.
  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۳۰ – ۲۰
  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
  ماژول عضویت کاربر: خیر
  ماژول اسلایدر: بله
  ماژول صفحه ساز: بله
  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
  انجام امنیت سایت: بله – نیمه تخصصی
  انجام سئو سایت: بله – نیمه تخصصی
  پشتیبانی: ۶ ماه
 • 1.200.000 هزار تومان
 • سایت شرکتی – طلایی
 • فضای هاست: ۲۰۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir. یا com. یا هر دو
  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۵۰ – ۳۰
  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
  ماژول عضویت کاربر: بله
  ماژول اسلایدر: بله
  ماژول صفحه ساز: بله
  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
  انجام امنیت سایت: بله – تخصصی
  انجام سئو سایت: بله – تخصصی
  پشتیبانی: ۱۲ ماه
 • 1.700.000 هزارتومان
 • سایت خبری – برنزی
 • فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir.
  تعداد اخبار جهت بارگزاری: ۳۰ – ۲۰
  ماژول فرم ساز: بله – ساده
  ماژول عضویت کاربر: خیر
  ماژول اسلایدر: بله
  ماژول صفحه ساز: بله
  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
  انجام امنیت سایت: خیر
  انجام سئو سایت: خیر
  پشتیبانی: ۳ ماه
 • 600 هزار تومان
 • سایت خبری – نقره ای
 • فضای هاست: ۲۰۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir. یا com.
  تعداد اخبار جهت بارگزاری: ۴۰ – ۳۰
  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
  ماژول عضویت کاربر: بله
  ماژول اسلایدر: بله
  ماژول صفحه ساز: بله
  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
  انجام امنیت سایت: بله – نیمه تخصصی
  انجام سئو سایت: بله – نیمه تخصصی
  پشتیبانی: ۶ ماه
 • 1.400.000 هزار تومان
 • سایت خبری – طلایی
 • فضای هاست: ۳۰۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir. یا com. یا هر دو
  تعداد اخبار جهت بارگزاری: ۶۰ – ۴۰
  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
  ماژول عضویت کاربر: بله
  ماژول اسلایدر: بله
  ماژول صفحه ساز: بله
  ماژول پشتیبانی آنلاین: بله
  انجام امنیت سایت: بله – تخصصی
  انجام سئو سایت: بله – تخصصی
  پشتیبانی: ۱۲ ماه
 • 1.900.000 هزارتومان
 • سایت فروشگاهی – برنزی
 • فضای هاست: ۱۰۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir.
  تعداد محصولات جهت بارگزاری: ۳۰ – ۱۵
  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۲۰ – ۱۰
  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
  ماژول عضویت کاربر: بله
  ماژول اسلایدر: بله
  ماژول صفحه ساز: بله
  ماژول پشتیبانی آنلاین: خیر
  انجام امنیت سایت: خیر
  انجام سئو سایت: خیر
  دریافت لوگو: خیر
  سرویس پیامک: بله
  پشتیبانی: ۳ ماه
 • 900 هزار تومان
 • سایت فروشگاهی – نقره ای
 • فضای هاست: ۲۰۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir. یا com.
  تعداد محصولات جهت بارگزاری: ۴۵ – ۳۰
  تعداد مقالات جهت بارگزاری: ۳۰ – ۲۰
  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
  ماژول عضویت کاربر: بله
  ماژول اسلایدر: بله
  ماژول صفحه ساز: بله
  ماژول پشتیبانی آنلاین: بله
  انجام امنیت سایت: بله – نیمه تخصصی
  انجام سئو سایت: بله – نیمه تخصصی
  دریافت لوگو: بله – ساماندهی
  سرویس پیامک: بله
  پشتیبانی: ۶ ماه
 • 1.900.000 هزار تومان
 • سایت فروشگاهی – طلایی
 • فضای هاست: ۳۰۰۰مگابایت – یکساله
  کنترل پنل: CPanel
  دامنه: ir. یا com. یا هر دو
  تعداد محصولات جهت بارگزاری: ۶۰ – ۴۵
  تعدا مقالات جهت بارگزاری: ۴۰ – ۳۰
  ماژول فرم ساز: بله – حرفه ای
  ماژول عضویت کاربر: بله
  ماژول اسلایدر: بله
  ماژول صفحه ساز: بله
  ماژول پشتیبانی آنلاین: بله
  انجام امنیت سایت: بله – تخصصی
  انجام سئو سایت: بله – تخصصی
  دریافت لوگو: بله – ساماندهی و اعتماد
  سرویس پیامک: بله
  پشتیبانی: ۱۲ ماه
 • 2.200.000 هزارتومان